Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2013

1765 7ace

cutbu:

read more comics

Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot vialola lola

December 11 2013

6423 4bdc 500

sisqofanclub:

Michelle Made Obama change seats she don’t play that shit lmao

6402 a5e7
Reposted frombanshe banshe viasiostsenica siostsenica
Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia.
— Albert Einstein
Reposted fromrailus railus viasiostsenica siostsenica
8933 cc00
Reposted fromzznngwzdz zznngwzdz viasiostsenica siostsenica
6377 9a5e
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viasiostsenica siostsenica
you . | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viasiostsenica siostsenica

thesupernaturaltablet:

#actors who are their characters

Reposted fromMoonTide MoonTide viameovv meovv
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— J.Steinbeck
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
0270 1878
Reposted fromClary Clary viakarolsss karolsss
Mamy  po 20 lat, cholera to jest dopiero początek naszego życia, powinniśmy wstawać każdego ranka z uśmiechem na ustach, bo każdy ranek to nowy początek. Nawet widząc deszcz i mgłę za oknem. A my zakrywamy kołdrą głowę i najchętniej nie wychodzilibyśmy z łóżka.
— truestorybro
Reposted fromlittlegray littlegray viaszalony-virus szalony-virus
9996 8556
Reposted fromrisky risky viameovv meovv
i want a puppy ;3
Tags: puppies
Reposted fromapatia apatia viathedogs thedogs
they don't give a damn anymore
Reposted fromapatia apatia viathedogs thedogs
1644 6abd
3685 514c
Reposted fromrisky risky viaszalony-virus szalony-virus
2870 271c
Pro Evolution Beer Pong...
Reposted fromapo14 apo14 vianoisetales noisetales
Kill him
Reposted fromjosephine josephine vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl